วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555

อารยธรรมจีน


อารยธรรมจีน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.       อธิบายลักษณะอารยธรรมจีนในสมัยราชวงศ์ต่างๆ ได้
2.       วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมของจีนได้
3.       วิเคราะห์แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของจีนได้

 อารยธรรมจีน

       ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหนึ่ง โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ สามารถค้นคว้าได้บ่งชี้ว่าอารยธรรมจีนมีอายุถึง 5,000 ปี รากฐานที่สำคัญของอารยธรรมจีนคือ การสร้างระบบภาษาเขียน และการพัฒนาแนวคิดลัทธิขงจื๊อ เมื่อประมาณ ศตวรรษที่ 2 ก่อน ค.ศ. ประวัติศาสตร์จีนมีทั้งช่วงที่เป็นปึกแผ่นและแตกเป็นหลายอาณาจักรสลับกันไป ในบางครั้งก็ถูกปกครองโดยชนชาติอื่น วัฒนธรรมของจีนมีอิทธิพลอย่างสูงต่อชาติอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ซึ่งถ่ายทอดไปทั้งการอพยพ การค้า และการยึดครอง
อารยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีแหล่งอารยธรรมที่สำคัญ 2 แหล่ง คือ

Description: http://www.skb.ac.th/~skb/computor/ganjana/images/YangShao.gif
เครื่องปันดินเผาหยางเชา
Description: http://www.skb.ac.th/~skb/computor/ganjana/images/lungsan.jpg
เครื่องปั้นดินเผาหลงซาน
Description: http://www.skb.ac.th/~skb/computor/ganjana/images/fontchina1.jpg
อักษรจีนจารึกบนกระดองเต่า
Description: http://www.skb.ac.th/~skb/computor/ganjana/images/fontchina2.jpg
จารึกอักษรบนกระดองเต่า
Description: http://www.skb.ac.th/~skb/computor/ganjana/images/chinzi.jpg
จิ๋นซีฮ่องเต้
Description: http://www.skb.ac.th/~skb/computor/ganjana/images/chinawall.jpg
กำแพงเมืองจีน
Description: http://www.skb.ac.th/~skb/computor/ganjana/images/chinzi_soilder1.jpg
ทหารจีนตุ๊กตาดินเผา
ภายในสุสานสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ มณฑลซีอาน
 • ลุ่มแม่น้ำฮวงโห พบความเจริญที่เรียกว่า วัฒนธรรมหยางเชา ( Yang Shao Culture ) พบหลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะสำคัญคือ เครื่องปั้นดินเผาเป็นลายเขียนสี มักเป็นลายเรขาคณิต พืช นก สัตว์ต่างๆ และพบใบหน้ามนุษย์ สีที่ใช้เป็นสีดำหรือสีม่วงเข้ม นอกจากนี้ยังมีการพิมพ์ลายหรือขูดสลักลายเป็นรูปลายจักสาน ลายเชือกทาบ
 • ลุ่มน้ำแยงซี ( Yangtze ) บริเวณมณฑลชานตุงพบ วัฒนธรรมหลงซาน ( Lung Shan Culture ) พบหลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะสำคัญคือ เครื่องปั้นดินเผามีเนื้อละเอียดสีดำขัดมันเงา คุณภาพดีเนื้อบางและแกร่ง เป็นภาชนะ 3 ขา

สมัยประวัติศาสตร์ของจีนแบ่งได้ 4 ยุค

 • ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ เริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชาง สิ้นสุดสมัยราชวงศ์โจว
 • ประวัติศาสตร์สมัยจักรวรรดิ เริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิ๋น จนถึงปลายราชวงศ์ชิงหรือเช็ง
 • ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ เริ่มปลายราชวงศ์เช็งจนถึงการปฏิวัติเข้าสู่ระบอบสังคมนิยม
 • ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เริ่มตั้งแต่จีนปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ระบอบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์จนถึงปัจจุบัน

อารยธรรมจีนในสมัยราชวงศ์ต่างๆ มีดังนี้

 • ราชวงศ์ชาง เป็นราชวงศ์แรกของจีน
   • มีการปกครองแบบนครรัฐ
   • มีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้เป็นครั้งแรก พบจารึกบนกระดองเต่า และกระดูกวัว เรื่องที่จารึกส่วนใหญ่เป็นการทำนายโชคชะตาจึงเรียกว่า กระดูกเสี่ยงทาย
   • มีความเชื่อเรื่องการบูชาบรรพบุรุษ
 • ราชวงศ์โจว
   • แนวความคิดด้านการปกครอง เชื่อเรื่องกษัตริย์เป็น โอรสแห่งสวรรค์ สวรรค์มอบอำนาจให้มาปกครองมนุษย์เรียกว่า อาณัตแห่งสวรรค์
   • เริ่มต้นยุคศักดินาของจีน
   • เกิดลัทธิขงจื๊อ ที่มีแนวทาง
    • เป็นแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม
    • เน้นความสัมพันธ์และการทำหน้าที่ของผู้คนในสังคม ระหว่างจักรพรรดิกับราษฎร บิดากับบุตร พี่ชายกับน้องชาย สามีกับภรรยา เพื่อนกับเพื่อน
    • เน้นความกตัญญู เคารพผู้อาวุโส ให้ความสำคัญกับครอบครัว
    • เน้นความสำคัญของการศึกษา
   • เกิดลัทธิเต๋า โดยเล่าจื๊อ ที่มีแนวทาง
    • เน้นการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ต้องมีระเบียบแบบแผนพิธีรีตองใดใด
    • เน้นปรับตัวเข้าหาธรรมชาติ
    • ลัทธินี้มีอิทธิพลต่อศิลปิน กวี และจิตรกรจีน
   • คำสอนทั้งสองลัทธิเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คน
 • ราชวงศ์จิ๋นหรือฉิน
   • จักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่สามารถรวมดินแดนของจีนให้เป็นจักรวรรดิ เป็นครั้งแรกคือ พระเจ้าชิวั่งตี่ หรือ จิ๋นซีฮ่องเต้ เป็นผู้ให้สร้าง กำแพงเมืองจีน
   • มีการใช้เหรียญกษาปณ์ มาตราชั่ง ตวง วัด
 • ราชวงศ์ฮั่น
   • เป็นยุคทองด้านการค้าของจีน มีการค้าขายกับอาณาจักรโรมัน อาหรับ และอินเดีย โดยเส้นทางการค้าที่เรียกว่า เส้นทางสายไหม( Silk Rood )
   • ลัทธิขงจื๊อ คำสอนถูกนำมาใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศ
   • มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเรียกว่า จอหงวน
 • ราชวงศ์สุย
   • เป็นยุคแตกแยกแบ่งเป็นสามก๊ก
   • มีการขุดคลองเชื่อมแม่น้ำฮวงโหกับแม่น้ำแยงซี เพื่อประโยชน์ในด้านการคมนาคม
 • ราชวงศ์ถัง
   • ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของอารยธรรมจีน นครฉางอานเป็นศูนย์กลางของซีกโลกตะวันออกในสมัยนั้น
   • พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง พระภิกษุ (ถังซำจั๋ง) เดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎก ในชมพูทวีป
   • เป็นยุคทองของกวีนิพนธ์จีน กวีคนสำคัญ เช่น หวางเหว่ย หลี่ไป๋ ตู้ฝู้
   • ศิลปะแขนงต่างๆมีความรุ่งเรือง
 • ราชวงศ์ซ้อง
   • มีความก้าวหน้าด้านการเดินเรือสำเภา
   • รู้จักการใช้เข็มทิศ
   • รู้จักการใช้ลูกคิด
   • ประดิษฐ์แท่นพิมพ์หนังสือ
   • รักษาโรคด้วยการฝังเข็ม

 • ราชวงศ์หยวน
   • เป็นราชวงศ์ชาวมองโกลที่เข้ามาปกครองจีน ฮ่องเต้องค์แรกคือ   กุบไลข่าน หรือ หงวนสีโจ๊วฮ่องเต้
   • ชาวตะวันตกเข้ามาติดต่อค้าขายมาก เช่น มาร์โคโปโล พ่อค้าชาวเมืองเวนีส อิตาลี
 • ราชวงศ์หมิงหรือเหม็ง
   • วรรณกรรม นิยมการเขียนนวนิยายที่ใช้ภาษาพูดมากกว่าการใช้ภาษาเขียน มีนวนิยายที่สำคัญ ได้แก่ สามก๊ก ไซอิ๋ว
   • ส่งเสริมการสำรวจเส้นทางเดินเรือทางทะเล
   • สร้างพระราชวังหลวงปักกิ่ง (วังต้องห้าม)
 • ราชวงศ์ชิงหรือเช็ง
   • เป็นราชวงศ์เผ่าแมนจู เป็นยุคที่จีนเสื่อมถอยความเจริญทุกด้าน
   • เริ่มถูกรุกรานจากชาติตะวันตก เช่น สงครามฝิ่น ซึ่งจีนรบแพ้อังกฤษ ทำให้ต้องลงนามในสนธิสัญญานานกิง
   • ปลายยุคราชวงศ์ชิง พระนางซูสีไทเฮาเข้ามามีอิทธิพลในการบริหารประเทศมาก
Description: http://www.skb.ac.th/~skb/computor/ganjana/images/pandabear_eating_md_wht.gif

จีนยุคสาธารณรัฐและยุคคอมมิวนิสต์
 • ปลายยุคราชวงศ์ชิง ดร.ซุนยัตเซ็น จัดตั้งสมาคมสันนิบาต เพื่อล้มล้างราชวงศ์ชิง โดยประกาศ ลัทธิไตรราษฎร์ ประกอบด้วย 1.หลักเอกราช 2.หลักแห่งอำนาจอธิปไตยของประชาชน 3.หลักความยุติธรรมในการครองชีพ ส่วนนโยบายปฏิวัติ คือ โค่นล้มราชวงศ์แมนจู และจัดตั้งรัฐบาลประชาชน จัดตั้งรัฐบาลตามระบอบสาธารณรัฐ จัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชน และก่อตั้งพรรคชาตินิยม หรือ
  พรรคก๊กมินตั๋ง ขึ้นในที่สุด
 • ต่อมา ซุนยัตเซ็นได้ร่วมมือกับ ยวน ซีไข ทำการปฏิวัติล้มราชวงศ์ชิงได้สำเร็จเปลี่ยนการปกครองเข้าสู่ระบอบสาธารณรัฐ (จักรพรรดิปูยี เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของจีน) มีการแย่งชิงอำนาจของผู้นำทางทหารเรียกว่า ยุคขุนศึก
 • ซุนยัตเซ็นได้เสนอให้ ยวน ซีไข เป็นประธานาธิบดีของสาธารณรัฐจีน
 • ยวน ซีไข คิดสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิและรื้อฟื้นระบบศักดินา
 • ดร.ซุนยัตเซ็น ตั้งพรรคก๊กมินตั๋ง
 • เมื่อ ยวน ซีไข เสียชีวิตลง ดร.ซุนยัตเซ็นเป็นประธานาธิบดี แต่เป็นได้ไม่นานก็เสียชีวิต
 • หลังจาก ดร. ซุนยัตเซ็น เสียชีวิต เจียงไคเช็ค ขึ้นเป็นผู้นำพรรคก๊กมินตั๋งและผู้นำจีน
 • แต่รัฐบาลเจียงไคเช็ค ประสบปัญหาฉ้อราษฎร์บังหลวง กดขี่ราษฎร
 • จีนเกิดการปฏิวัติอีกครั้ง โดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ภายใต้การนำของ เหมา เจ๋อตุง รัฐบาลเจียงไคเช็ค ต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แต่แพ้
 • เหมา เจ๋อตุง สถาปนา สาธารณรัฐประชาชนจีนปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ มีการจัดระเบียบสังคมใหม่ เรียกว่า การปฏิวัติทางวัฒนธรรม เพื่อต่อต้านจารีตศักดินาแบ่งชนชั้น
 • หลังจาก เหมา เจ๋อตุง เสียชีวิต เติ้งเสี่ยวผิงขึ้นเป็นผู้นำจีนแทน ประกาศพัฒนาประเทศด้วย นโยบายสี่ทันสมัย คือด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนภายในประเทศ รวมทั้งผ่อนปรนวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนให้คลายความเข้มงวดลง
Description: http://www.skb.ac.th/~skb/computor/ganjana/images/herochina.jpg
                 อนุสาวรีย์วีรชนปฏิวัติของจีน
Description: http://www.skb.ac.th/~skb/computor/ganjana/images/maocertung.jpg
                        ประธาน เหมา เจ๋อตุง

Description: http://www.skb.ac.th/~skb/computor/ganjana/images/maohero.jpg
             อนุสรณ์สถานประธานเหมา เจ๋อตุง
ศิลปวัฒนธรรมของจีน

Description: http://www.skb.ac.th/~skb/computor/ganjana/images/monkchina.jpg
                           ภาพวาดพระถังซำจั๋ง
Description: http://www.skb.ac.th/~skb/computor/ganjana/images/silk-road1.jpg
                             เส้นทางสายไหม
Description: http://www.skb.ac.th/~skb/computor/ganjana/images/pa1.jpg
                        พระราชวังต้องห้าม
Description: http://www.skb.ac.th/~skb/computor/ganjana/images/pa4.jpg
             อุทยานภายในพระราชวังฤดูร้อน
Description: http://www.skb.ac.th/~skb/computor/ganjana/images/pa1.jpg
 • จิตรกรรม
   • มีวิวัฒนาการมาจากการเขียนตัวอักษรจีนจารึกบนกระดูกเสี่ยงทายเพราะตัวอักษรจีนมีลักษณะเหมือนรูปภาพ
   • งานจิตรกรรมจีนรุ่งเรืองมากในสมัยราชวงศ์ฮั่น มีการเขียนภาพและแกะสลักบนแผ่นหิน ที่นิยมมากคือ การเขียนภาพบนผ้าไหม ภาพวาดเป็นเรื่องเล่าในตำราขงจื๊อพระพุทธศาสนาและภาพธรรมชาติ
   • สมัยราชวงศ์ถัง มีการพัฒนาการใช้พู่กันสีและกระดาษภาพส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาและลัทธิเต๋า
   • สมัยราชวงศ์ซ้อง จิตรกรรมจัดว่าเด่นมาก ภาพวาดมักเป็นภาพมนุษย์กับธรรมชาติ ทิวทัศน์ ดอกไม้
 • ประติมากรรม
   • ส่วนใหญ่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ ทำจากดินสีแดง มีลวดลาย แดง ดำ และขาวเป็นลวดลายเรขาคณิต
   • สมัยราชวงศ์ชาง มีการแกะสลักงาช้าง หินอ่อน และหยกตามความเชื่อและความนิยมของชาวจีน ที่เชื่อว่า หยก ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล ความสุขสงบ ความรอบรู้ ความกล้าหาญ ภาชนะสำริดเป็นหม้อสามขา
   • สมัยราชวงศ์ถัง มีการพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาเป็นเคลือบ 3 สีคือ เหลือง น้ำเงิน เขียว ส่วนสีเขียวไข่กามีชื่อเสียงมากในสมัยราชวงศ์ซ้อง ส่วนพระพุทธรูปนิยมสร้างในสมัยราชวงศ์ถัง ทั้งงานหล่อสำริดและแกะสลักจากหิน ซึ่งมีสัดส่วนงดงาม เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะอินเดียและจีนที่มีลักษณะเป็นมนุษย์มากกว่าเทพเจ้า นอกจากนี้มีการปั้นรูปพระโพธิสัตว์กวนอิม
   • สมัยราชวงศ์เหม็ง เครื่องเคลือบได้พัฒนาจนกลายเป็นสินค้าออก คือ เครื่องลายครามและลายสีแดง ถึงราชวงศ์ชิง เครื่องเคลือบจะนิยมสีสันสดใส เช่น เขียว แดง ชมพู
 • สถาปัตยกรรม
   • กำแพงเมืองจีน สร้างในสมัยราชวงศ์จิ๋น เพื่อป้องกันการรุกรานของมองโกล
   • เมืองปักกิ่ง สร้างในสมัยราชวงศ์หงวน โดยกุบไลข่าน ซึ่งได้รับการยกย่องทางด้านการวางผังเมือง ส่วนพระราชวังปักกิ่งสร้างในสมัยราชวงศ์เหม็ง
   • พระราชวังฤดูร้อน สร้างในสมัยราชวงศ์เช็ง โดยพระนางซูสีไทเฮา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างยุโรปและจีนโบราณ
 • วรรณกรรม
   • สามก๊ก สันนิษฐานว่าเขียนในคริสต์ศตวรรษที่ 14 เป็นเรื่องราวของความแตกแยกในจีนตั้งแต่ปลายสมัยราชวงศจิ๋นจนถึงราชวงศ์ฮั่น
   • ซ้องกั๋ง เป็นเรื่องประท้วงสังคม เรื่องราวความทุกข์ของผู้คนในมือชนชั้นผู้ปกครอง สะท้อนความทุกข์ของชาวจีนภายใต้การปกครองของพวกมองโกล
   • ไซอิ๋ว เป็นเรื่องราวการเดินทางไปนำพระสูตรจากสวรรค์ทางตะวันตกมายังประเทศจีน
   • จินผิงเหมย หรือดอกบัวทอง แต่งขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 เป็นนิยายเกี่ยวกับสังคมและชีวิตครอบครัว เป็นเรื่องของชีวิตที่ร่ำรวย มีอำนาจขึ้นมาด้วยเล่ห์เหลี่ยม แต่ด้วยการทำชั่วและผิดศีลธรรมในที่สุดต้องด้รับกรรม
   • หงโหลวเมิ่ง หรือ ความฝันในหอแดง เด่นที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 18 เรื่องราวเต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดี อิจฉาริษยากัน ผู้อ่านจะรู้สึกเศร้าสลดต่อชะตาชีวิตของพระเอกนางเอกเนื้อเรื่องสะท้อนให้เห็นสังคมศักดินาของจีนที่กำลังเสื่อมโทรมก่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมเข้าสู่ยุคใหม่ บันทึกประวัติศาสตร์ ของ สื่อหม่าเฉียน

การถ่ายทอดอารยธรรมจีนสู่ดินแดนต่างๆ
      อารยธรรมจีนแผ่ขยายขอบข่ายออกไปอย่างกว้างขวางทั้งในเอเชียและยุโรป อันเป็นผลมาจากการติดต่อทางการทูต การค้า การศึกษา ตลอดจนการเผยแผ่ศาสนา อย่างไรก็ตามลักษณะการถ่ายทอดแตกต่างกันออกไป ดินแดนที่เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของจีนเป็นเวลานาน เช่น เกาหลี และเวียดนาม จะได้รับอารยธรรมจีนอย่างสมบูรณ์ ทั้งในด้านวัฒนธรรม การเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณี การสร้างสรรค์ และการแสดงออกทางศิลปะ ทั้งนี้เพราะราชสำนักจีนจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและบังคับให้ประเทศทั้งสองรับวัฒนธรรมจีนโดยตรง
     ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อารยธรรมจีนได้รับการยอมรับในขอบเขตจำกัดมาก ที่เห็นอย่างชัดเจนคือ การยอมรับระบบบรรณาการของจีน
      ในเอเชียใต้ ประเทศที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับจีนอย่างใกล้ชิด คือ อินเดีย พระพุทธศาสนามหายานของอินเดียแพร่หลายเข้ามาในจีนจนกระทั่งเป็นศาสนาสำคัญที่ชาวจีนนับถือ นอกจากนี้ศิลปะอินเดียยังมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะบางอย่างของจีน เช่น ประติมากรรมที่เป็นพระพุทธรูป
     ส่วนภูมิภาคเอเชียกลางและตะวันออกกลางนั้น เนื่องจากบริเวณที่เส้นทางการค้าสานแพรไหมผ่านจึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนำอารยธรรมตะวันตกและจีนมาพบกัน อารยธรรมจีนที่เผยแพร่ไป เช่น การแพทย์ การเลี้ยงไหม กระดาษ การพิมพ์ และดินปืน เป็นต้น ซึ่งชาวอาหรับจะนำไปเผยแพร่แก่ชาวยุโรปอีกต่อหนึ่ง

Description: http://www.skb.ac.th/~skb/computor/ganjana/images/dragon.gif
Description: http://www.skb.ac.th/~skb/computor/ganjana/images/monarch3_flap_md_wht.gif
 
ให้นศ เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1.       อารยธรรมจีนโบราณมีแหล่งกำเนิดอยู่บริเวณใด
ก.       ลุ่มแม่น้ำฮวงโห
ข.       ลุ่มแม่น้ำซีเกียง
ค.       บริเวณมณฑลกวางตุ้ง
ง.        บริเวณที่ราบทางใต้ของจีน            
2.       ข้อใดคือลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมหลงซาน
ก.       เครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสี
ข.       เครื่องปั้นดินเผาสีม่วงขัดมัน
ค.       เครื่องปั้นดินเผาลายเรขาคณิต
ง.        เครื่องปั้นดินเผาเนื้อละเอียดสีดำมันเนื้อบางและแกร่งเป็นภาชนะ
3.       จีนประดิษฐ์อักษรภาพใช้ครั้งแรกในราชวงศ์ใด
ก.       ราชวงศ์จิ๋น
ข.       ราชวงศ์โจว
ค.       ราชวงศ์ซาง
ง.        ราชวงศ์หมิง
4.       เส้นทางสายใหม่มีความสำคัญอย่างไรต่อความก้าวหน้าของอารยธรรมโลก
ก.       เป็นเส้นทางที่จึนนำผ้าใหม่ไปขายให้ชาวอาหรับ
ข.       เป็นเส้นทางที่จึนส่งฑูตไปติดต่อกับต่างประเทศ
ค.       เป็นเส้นทางที่ตัดผ่านชุมชนจีนที่มีการทอผ้าไหม
ง.        เป็นเส้นทางที่เป็นสื่อกลางนำอารยธรรมตะวันตกและจีนมาพบกัน
5.       การปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของจีนสิ้นสุดลงภายหลังจากเหตุการณ์ใด
ก.       การปฏิวัติของ ดร.ซุน ยัดเซ็น
ข.       การปฏิวัติของ เหมา เจ๋อ ตุง
ค.       หยวน ซีโข เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี
ง.        การทำสงครามฝิ่นกับตะวันตก
6.       ผลงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญที่สุดสมัยราชวงศ์จิ๋น คือข้อใด
ก.       พระราชวังฤดูร้อน
ข.       จัตตุรัสเทียนอันเหมิน
ค.       กำแพงเมืองจีน
ง.        พระราชวังปักกิ่ง
7.       เหตุการณ์ใดเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของจีน
ก.       การพ่ายแพ้อังกฤษในสงครามฝิ่น ค.ศ.1842
ข.       การปฏิวัติเป็นสาธารณรัฐ ค.ศ. 1911
ค.       การสิ้นสุดราชวงศ์เซ็ง ค.ศ. 1912
ง.        การปฏิวัตเข้าสู่ระบบสังคมนิยม ค.ศ. 1949
8.       อาณ้ติแห่งสวรรค์หรือเทียนมิ่ง หมายความว่าอย่างไร
ก.       กษัตริย์คือเทพเจ้า
ข.       สวรรค์มอบสิทธิ์ขาดให้กษ้ตริย์มาปกครองมนุษย์
ค.       สวรรค์มอบอาณัติให้กษัตริย์มาปกครองด้วยความยุติธรรม
ง.        สวรรค์มอบอาณัติให้กษัตริย์มาปกครองจนกว่าจะสิ้นพระชนม์
9.       ข้อใดมีอิทธิพลต่อค่านิยมและวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมจีนมากที่สุด
ก.       ลัทธิขงจื้อ
ข.       พระพุทธศาสนานิการมหายาน
ค.       ความรักในการศึกษาเล่าเรียน
ง.        ความเชื้อเรื่องโอรสสวรรค์
10.    ลัทธิใดของจีนที่น้นการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายปฏิเสธกฎเกณฑ์ต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้น
ก.       ลัทธิขงจื้อ
ข.       ลัทธิเหลาจื้อ
ค.       ลัทธิเต๋า
ง.        ลัทธิฟาเฉี๋ย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น